மனசுமெல்ல சிறகு விரித்து
காற்றை கிழித்து
சுதந்திரமாய் பறக்கும் அது
பறவையல்ல என் மனம்.

0 comments: